Anemia

BPCO

Ictus – TIA

Ipertensione Arteriosa

Polmonite

Scompenso cardiaco

Diabete

Emostasi e Trombosi

Renale